Regulamin szatni szkolnej 

 

 . 1

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU
W KOŁBACZU

 


PROCEDURA KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

 

 1. Każdy oddział w danym roku szkolnym ma przydzielony odpowiednio oznaczony boks na ubranie oraz obuwie zmienne
 2. Obowiązkiem uczniów jest dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach szatni.
 3. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.
 4. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie Szkoły.
 5. Uczniów obowiązuje Regulamin szatni, który umieszczony jest w widocznym miejscu, dostępnym dla uczniów i ich rodziców.

 

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ

 

 1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły w czasie trwania roku szkolnego.
 2. Uczniowie mogą przebywać w szatni przed lub po zakończeniu zajęć szkolnych
 3. W uzasadnionych przypadkach, uczeń może przebywać w szatni pod opieką nauczyciela, specjalisty lub osoby prowadzącej z uczniem zajęcia.
 4. Każdy uczeń musi posiadać obuwie zmienne.
 5. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć edukacyjnych i przerw.
 6. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.
 7. Obowiązkiem uczniów przebywających w szatni jest stosowanie się do obowiązujących w szkole zasad używania telefonów komórkowych.
 8. W szatni, w wyznaczonym miejscu umieszczane są rzeczy znalezione, które można przejrzeć w celu odnalezienia zgubionej własności.
 9. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do końca roku szkolnego, zostaną ze szkoły usunięte.
 10. Po opuszczeniu szatni, należy zdezynfekować ręce.
 11. Woźna lub inny pracownik szkoły oddelegowany do pracy w szatni jest odpowiedzialny za organizację pracy szatni, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Decyzje w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, podejmuje dyrekcja szkoły.