Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. Cystersów 9,74-106 Kołbacz.

Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole za pomocą adresu e-mail: iodo@zskolbacz.pl lub pod nr telefonu (91) 3124221

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane osobowe i wizerunek są przetwarzane w celu publikowania na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, informacji dla rodziców, informacji o udziale uczniów w konkursach, wycieczkach, akcjach organizowanych przez szkołę, imprezach szkolnych, organizacjach działających w szkole, osiągnięciach sportowych, naukowych i innych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem szkoły, a także gromadzenia informacji z historii szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonych zgód rodziców lub opiekunów prawnych, które mogą być w każdej chwili wycofane poprzez przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownych dyspozycji. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Każda osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowej są powierzone na podstawie umowy firmie CreateVision,  Tomasz Zadrożny, 72-200 Nowogard, z którą Zespół Szkół w Kołbaczu zawarł umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest w szczególności hosting, czyli utrzymanie na serwerze plików i udostępnianie graficznego projektu strony www wraz z systemem informatycznym służącym do zarządzania treścią strony internetowej.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Kołbacz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kołbaczu jest Monika Szumigała, kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr 91 3124221 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Kołbacz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kołbaczu jest Monika Szumigała, kontakt możliwy jest pod numerem tel. 91 3124221 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Kołbaczu, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Kołbacz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kołbaczu jest Monika Szumigała , kontakt możliwy jest pod numerem tel. 91 3124221 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obsługi świadczeń z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego tj. zadania wynikającego z Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 1982 Nr 3 poz. 19), oraz Uchwały Rady Gminy nr XII/81/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 3. Złożenie wniosku o skorzystanie ze świadczeń ZFZ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określone sposoby przetwarzania danych. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody)
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
 • Dane identyfikacyjne pracownika/emeryta
 • Dane teleadresowe pracownika/emeryta
 • Dane identyfikacyjne członków rodziny pracownika/emeryta
 • Dane o dochodach na członka rodziny pracownika/emeryta
 • Zaświadczenia lekarskie pracownika/emeryta o chorobie i leczeniu
 • Faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z sytuacją zdrowotną pracownika/emeryta
 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń z ZFZ, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń ZFZ. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia .

Szanowni uczniowie, rodzice, pracownicy!

 

Nasza placówka przy realizacji procesu zdalnego nauczania może korzystać z następujących rozwiązań:

 • Microsoft 365 / MS Teams;
 • Inne platformy.

Informujemy, że:

 • Celem przetwarzania danych w ww. serwisach jest realizacja obowiązków wynikających z wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493), tj. realizacja podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania za pomocą ww. platform.
 • Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493).
 • Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym Google, Microsoft, a także inni dostawcy platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania lub Podmioty Podprzetwarzające Google, Microsoft lub innych dostawców platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania, prowadzą działalność. Wszystkie przypadki przekazywania danych poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię przez:
 • Odbiorcami danych są podmioty, którym dane osobowe zostaną powierzone do zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, w tym Google, Microsoft oraz inni dostawcy platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania.

Wszelkie pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w ogólnej klauzuli informacyjnej dla uczniów i rodziców po przyjęciu oraz dla pracowników.

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

. 1

OBIEKT MONITOROWANY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Stare Czarnowo reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Cystersów 9 74-106 Stare Czarnowo, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 3124221.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 3124221
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania lub przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 ust. 1 (np. w przypadku trwania postępowania), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (ograniczony zakres), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.