Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

zatrudni od dnia 06.11.2023r. pracownika obsługi.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu  ogłasza nabór na stanowisko kucharza/kucharki

 1. Wymagania
 1. Wykształcenie gastronomiczne (mile widziane)
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kucharki.
 3. Znajomość zasad zdrowego żywienia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza/kucharki
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe
 1. Terminowość.
 2. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
 3. Dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań
 1. Przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonym jadłospisem.
 2. Stosowanie wytycznych HACCP  przy przygotowaniu posiłków.
 3. Przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej.
 4. Utrzymanie czystości stanowiska pracy.
 5. Współpraca z intendentem.
 1. Zasady i warunki zatrudnienia
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 16.08.2023 r.
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 1. Wymagane dokumenty
 1. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kucharza/kucharki w szkole.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
  publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 7. Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu w godz.  od 7.30 - 15:00  do 14.07.2023r.

Nabór na stanowisko psychologa
 
Dyrektor ZS w Kołbaczu zatrudni psychologa w wymiarze 11 godzin.
Wymagane wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem MEiN.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu  ogłasza nabór na stanowisko kucharza/kucharki

 1. Wymagania
 1. Wykształcenie gastronomiczne (mile widziane)
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kucharki.
 3. Znajomość zasad zdrowego żywienia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza/kucharki
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe
 1. Terminowość.
 2. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
 3. Dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań
 1. Przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonym jadłospisem.
 2. Stosowanie wytycznych HACCP  przy przygotowaniu posiłków.
 3. Przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej.
 4. Utrzymanie czystości stanowiska pracy.
 5. Współpraca z intendentem.
 1. Zasady i warunki zatrudnienia
 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę od 16.08.2023 r.
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 1. Wymagane dokumenty
 1. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kucharza/kucharki w szkole.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
  publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 7. Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu w godz.  od 7:00-15:00  do 31.05.  2023r